×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Budowa węzłów cieplnych indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy ETAP II”. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16 .

 

 

 

Tryb postępownia: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 26.03.2019 r.

 

Termin skladania ofert: 07.05.2019 r., godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/4009/details

 

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).