×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania:

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Bryły S. 10, Domaniewska 31 (nr rej. 28). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – ETAP II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Numer postępowania: 19/203/PN/RB

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 17.12.2019 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert:

https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/10458/details

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).