×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):  od PŁ-7/L-6 do PŁ-14/L-3 wzdłuż ul. Międzynarodowej – SC II 36 : Etap I : od komory PŁ-7/L-6 do komory PŁ-7/L-8, Etap II : od komory PŁ-7/L-8 do komory PŁ-14/L-3.W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 17.03.2020 r.

Termin składania ofert: 21.04.2020 r., do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert:

https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/12512/details

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).