×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Górczewska 13 (nr rej. 7). W ramach zadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych. Budowa węzłów indywidualnych w budynkach Rabsztyńska 15 i Rabsztyńska 19 zasilanych z węzła grupowego Rabsztyńska 24 (nr rej. 4). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Numer postępowania: 2020/0079/P/P

Data ogłoszenia: 24.12.2020 r.

Termin składania ofert: 09.03 30.03.2021 r., do godz. 11.00

Wszelkie niezbędne  informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2454/details

Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2454/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).