×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Polska S.A.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację tematu:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Przebudowa komory ciepłowniczej AW-9 w rejonie ulicy Marywilskiej/Trasa Toruńska w Warszawie

Nr przetargu: : JT/VPOL/VWAW/06/2018

Planowany termin realizacji usługi:

od dnia 16-04-2018 w tym:

a.         całość robót od 16-04-2018 do 16-07-2018;

b.         roboty w terenie 07-05-2018 do 16-06-2018

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: jacek.tomasik@veolia.com podając w tytule numer przetargu i nazwę tematu.

Wniosek winien zawierać nazwę i adres wnioskodawcy.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Veolia Polska S.A.

Plac Unii C

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

Recepcja V piętro

w terminie do dnia 27.02.2018 r. godz. 12:00.

Osobami upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu są:

– sprawy formalne i organizacyjne:   Jacek Tomasik tel. 691 230 511

– sprawy merytoryczne/techniczne:  pytania drogą mailową na jacek.tomasik@veolia.com

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Attachments