×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy magistrali „A” na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 – etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza (SC III 8) – odcinek od A-16/PS-1 do połączenia z s.c. przed komorą A-21 oraz odcinek za komorą A-23 w granicach opracowania stacji metra C-20 zwanych dalej: „robotami”, w podziale na następujące odcinki: 1) Odcinek nr 1: od A-16/PS-1 za komorę A-18 (łącznie z komorą A-18); 2) Odcinek nr 2: za komorą A-18 do A-21; 3) Odcinek nr 3: za komorą A-23 w granicach opracowania stacji metra C-20; W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap III, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu„, POIS.01.05.00-00-0025/18; Zadanie: Przebudowa 3 260 m sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Numer postępowania : 2020/0029/P/P

Data ogłoszenia: 27.11.2020 r.

Termin składania ofert:. 04 11.01.2021, do godz. 10.45

Wszelkie niezbędne  informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2366/details

Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2366/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).