×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17).

W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

 

Data ogłoszenia: 04.01.2019 r.

 

Termin składania ofert: 11.02.2019 r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2538/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).