menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu  28 czerwca 2017 r. odbyło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolii Energia Warszawa S.A.

Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawy będące przedmiotem porządku obrad i w formie uchwał:

 1. zatwierdziło Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016,
 2. zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 3. udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 4. udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków  w roku 2016,
 5. powołało członków Rady Nadzorczej VI kadencji wybranych przez pracowników Spółki,
 6. podjęło decyzje o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2016 r. w wysokości 48 726 377,40 zł:
 • w kwocie  48 700 562,99 zł  na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 • w kwocie 25 814,41 zł  na kapitał zapasowy Spółki.
 1. przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 82 016 953,93 zł. z kapitału zapasowego Spółki.

 

Jednocześnie Zgromadzenie Akcjonariuszy określiło:

 1. dzień dywidendy na 28 czerwca 2017r., co oznacza, iż wszystkie osoby, które w tym dniu posiadały akcje Spółki, są uprawnione do otrzymania dywidendy,
 2. dzień wypłaty dywidendy na 21 lipca 2017r.

 

Kwota dywidendy na każdą akcję wynosi 18,12 zł brutto co daje kwotę netto w wysokości 14,68 zł.

Dla akcjonariuszy indywidualnych kwota dywidendy zostanie wypłacona w wysokości netto, co oznacza, że Spółka od kwoty 18,12 zł odprowadzi do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, w wysokości 19%.

Akcjonariusz, wobec odprowadzenia podatku przez Spółkę, nie wykazuje dochodu z otrzymanej dywidendy w zeznaniu rocznym (PIT) za rok 2017.

 

Dodatkowych informacji dotyczących wypłaty dywidendy udziela Tomasz Sidor - Kierownik Sekcji Obsługi Organów Spółki t. 22 658 52 90.