×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Autor zdjęcia: Aleksander Małachowski

Jak Twoim zdaniem wygląda miasto pełne energii i klimatu? Pokaż nam to na zdjęciu i weź udział w konkursie fotograficznym Miasto. Energia. Klimat. Letnia edycja właśnie wystartowała! 🙂

Interpretacja tematu jest dowolna, jeżeli miasto to dla Ciebie:

 • ciekawa architektura,
 • przyroda,
 • ludzie,
 • zwierzęta,
 • wszystko po trochu i jeszcze więcej…

Uchwyć swoje spojrzenie na Warszawę w obiektywie a efekty prześlij do nas. Do wygrania:

 • 4x głośnik przenośny JBL GO3
 • 1x  dwugodzinny spacer połączony z warsztatami fotograficznymi po Warszawie z Aleksandrem Małachowskim @Hashtagalek dla autora lub autorki najlepszej pracy.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia. Zdjęcia należy przesłać na adres: marzena.markowska@veolia.com do 31 sierpnia 23:59

Regulamin dostępny TUTAJ.

Grupa Veolia w Polsce postawiła sobie za cel dekarbonizacje do 2030 roku i neutralność klimatyczną do 2050 roku. Aby to osiągnąć, w perspektywie 2040 roku myślimy o wprowadzeniu do ciepłownictwa reaktorów modułowych.

Należy jednak pamiętać, że obecnie w Polsce jest jeszcze w tym zakresie dużo barier do pokonania, głównie legislacyjnych i akceptacji społecznej. Jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć dekarbonizację do 2030 roku i neutralność klimatyczną do 2050 roku?

O wyzwaniach dla ciepłownictwa opowiedział prezes Veolii Energii Warszawa paweł Orlof. Pełna treść artykułu dostępna na stronie www.biznesalert.pl

Przyszłość ciepłownictwa w Warszawie ukierunkowana jest na innowacyjne rozwiązania i ekologiczną transformację. Veolia zarządzająca największą siecią ciepłowniczą w UE zapowiada wersję 2.0 swojej Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej. Skoncentrujemy się przy tym na rozwijaniu odnawialnych źródeł energii i przetwarzaniu ciepła z odpadów.

W planach jest również współpraca z Metrem Warszawskim, serwerowniami i zakładami produkcyjnymi. Celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania ciepła odzyskiwanego z różnych procesów.

Pomimo zmiany norm i wymogów UE, Veolia jest bardzo zaangażowana w inwestycje prowadzące do minimalizowania cen ciepła w stolicy. Razem zmierzamy ku ciepłemu, ekologicznemu miastu, gdzie priorytetem są potrzeby mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na warszawa.naszemiasto.pl.

Perspektywicznie najbardziej obiecującą opcją dekarbonizacji dużych systemów ciepłowniczych są małe modułowe reaktory jądrowe. Prezes Paweł Orlof podkreślił w wywiadzie z WNP, że strategia dekarbonizacji Veolii w Warszawie zakłada wykorzystanie SMR-ów, a zatwierdzenie lokalizacji reaktora wspomagającego warszawski system ciepłowniczy może otworzyć drzwi do rozmów na temat aplikacji nowych rozwiązań. Wskazał on również na konieczność rozwoju kogeneracji gazowej, zwiększenia wykorzystania biomasy, ciepła odpadowego oraz geotermii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu na stronie WNP: KLIK

30 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Warszawa S.A.

Podczas zgromadzenia akcjonariusze rozpatrzyli następujące sprawy, które zostały zapisane w formie uchwał:

 1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022,
 2. zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022,
 3. udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
 4. udzielenie absolutorium wszystkim członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
 5. powołanie członków rady nadzorczej VIII kadencji wybranych przez pracowników spółki  
 6. podjęcie decyzji o podziale zysku spółki za rok obrotowy 2022 r. w następujący sposób:
  1. kwotę 154 523 687,22 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
  2. kwotę 2 107,82 zł przeznacza się na kapitał zapasowy,
 7. jednocześnie ustalono:
  1. dzień dywidendy na 30 czerwca 2023 r., co oznacza, iż wszystkie osoby, które w tym dniu posiadały akcje spółki, są uprawnione do otrzymania dywidendy,
  2. dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2023 r.

Kwota dywidendy na każdą akcję wynosi 21,42 zł brutto.

Dla akcjonariuszy indywidualnych kwota dywidendy zostanie wypłacona w wysokości netto, co oznacza, że to spółka odprowadzi do urzędu skarbowego 19% podatku dochodowego z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych.

Wobec odprowadzenia podatku przez spółkę, akcjonariusz nie wykazuje dochodu z otrzymanej dywidendy w zeznaniu rocznym (PIT) za rok 2022.

🌷 Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, Wasze zaangażowanie, liczne wiadomości i udostępnienia. Po długich, ale owocnych dyskusjach wybraliśmy zwycięzców.

W kategorii dron nagrodę FUJIFILM Instax Square SQ1 oraz spacer po Warszawie połączony z warsztatami fotograficznymi z Hashtagalek wygrywa Jasiek Zoll!

Aparaty FUJIFILM Instax Square SQ1 za najlepsze zdjęcia wędrują do:

 • Anny Feliksbrot
 • Izabelli Bandych
 • Pawła Zdanowicza

Serdecznie gratulujemy. Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, dlatego przyznaliśmy również wyróżnienia, które opublikujemy już wkrótce 🙂

Poniżej publikujemy zwycięskie prace:

Jasiek Zoll

Informujemy, że w tym miesiącu liczniki odczytamy w dniach 15 i 16 czerwca 2023 r.

W dniu 8 maja br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 maja 2023 r. nr 100/2023 (6751), pozycja 25976.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022..
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  2022.
 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki,  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
   • podziału zysku za 2022 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 10. powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybranych przez pracowników Spółki. 
 11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

 • od 22 czerwca 2023 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
 • od 27 czerwca 2023 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z w/w dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

1 2 3 27