×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Inwestor zainteresowany przesunięciem lub modyfikacją infrastruktury ciepłowniczej posadowionej na swojej nieruchomości powinien wystąpić z wnioskiem o warunki usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą. Warunki określają techniczne możliwości oraz sposób usunięcia kolizji. Zawierają również wskazówki dalszego trybu postępowania.

W celu uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji należy:

 • wystąpić ze Zleceniem usługi na wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą. Wydanie warunków usunięcia kolizji jest usługą odpłatną zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych;
 • docelowy projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, na którym będzie pokazana inwestycja z zaznaczonym odcinkiem sieci ciepłowniczej, z którą koliduje inwestycja, jak również rysunki przekrojów i fragmenty dokumentacji w zakresie kolizji;
 • podać kontakt do osoby (telefon oraz e-mail), która może udzielić dodatkowych wyjaśnień;
 • złożyć wniosek wraz z załącznikami w Kancelarii Veolii Energia Warszawa S.A. przy ul. Stefana Batorego 2 (parter) lub wysłać pocztą na adres:

Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa z dopiskiem „Usunięcie kolizji z s.c.”

Należy pamiętać, iż nieruchomość, której dotyczy wniosek, powinna posiadać uregulowany stan prawny, który umożliwi ustanowienie służebności przesyłu s.c. na rzecz Veolii.

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z Działem Technicznym i Standaryzacji.

Warunki usunięcia kolizji są odbierane osobiście przez upoważnioną osobę za potwierdzeniem wykonania usługi.

Po uzyskaniu technicznych warunków usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą Inwestor zobowiązany jest:

 • wykonać projekt usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą i uzgodnić go w Veolia Energia Warszawa S.A.;
 • uzyskać prawomocny dokument zezwalający na przebudowę sieci ciepłowniczej;
 • zgłosić przewidywany termin przebudowy s.c. wraz z podaniem kontaktu do przedstawiciela, z którym będą prowadzone uzgodnienia warunków umowy (zgłoszenie powinno nastąpić na minimum 6 miesięcy przed planowanym terminem realizacji Inwestycji);
 • zawrzeć z Veolią Energią Warszawa S.A. umowę na usunięcie kolizji. W celu uzgodnienia szczegółów realizacji i warunków umowy prosimy o kontakt z Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa:

a) z Biurem Rozwoju Rynku (dot. przypadku kolizji planowanego obiektu z siecią ciepłowniczą, gdy obiekt będzie przyłączony do sieci ciepłowniczej)

b) z Działem Technicznym i Standaryzacji (dla pozostałych przypadków usunięcia kolizji planowanych obiektów z siecią ciepłowniczą)

wykonać usunięcie kolizji:

a) w przypadku sieci ciepłowniczych należących do Veolii Energii Warszawa S.A. prace wykonuje Veolia Energia Warszawa S.A. na koszt Inwestora na podstawie uprzednio podpisanej umowy na usunięcie kolizji. W szczególnych przypadkach możliwe jest wykonanie przebudowy staraniem Inwestora – realizujący przebudowę Wykonawca musi spełniać Wymagania dla Wykonawców przebudowy sieci ciepłowniczej.

b) w przypadku sieci ciepłowniczych nienależących do Veolii Energii Warszawa S.A. prace może wykonać Inwestor własnym staraniem i na swój koszt lub odpłatnie Veolia Energia Warszawa S.A. po podpisaniu stosownej umowy. W celu przygotowania umowy – realizujący przebudowę Wykonawca musi spełniać Wymagania dla Wykonawców przebudowy sieci ciepłowniczej.

Realizacja usunięcia kolizji własnym staraniem przez Inwestora wymaga złożenia w Kancelarii Veolia Energia Warszawa S.A. Zlecenia Usługi na pełnienie nadzoru technicznego przez służby Veolii wraz z kompletną, uzgodnioną w Veolii Energii Warszawa S.A. dokumentacją sieci ciepłowniczej, a także wymaga spełnienia Wymagań dla Wykonawców przebudowy sieci ciepłowniczej.

Realizacja usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą każdorazowo wymaga uprzedniego uzyskania zgody od właściciela sieci ciepłowniczej.

Ogólne informacje dotyczące usuwania kolizji z s.c. będącą własnością Veolii Energii Warszawa S.A.

Usunięcie kolizji planowanej inwestycji z istniejącą siecią ciepłowniczą zostanie wykonane zgodnie z poniższymi warunkami:

 • koszty usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą w całości obciążają Inwestora;
 • roboty będą wykonywane na podstawie właściwych projektów po uzyskaniu stosownych pozwoleń, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim związanymi;
 • projekty i pozwolenia zostaną uzyskane staraniem i na koszt Inwestora;
 • Inwestor spowoduje ustanowienie na rzecz Veolii Energii Warszawa S.A. prawa użytkowania dla sieci ciepłowniczej na nieruchomościach, których dotyczy usunięcie kolizji.

Uzgadnianie projektów Projekty budowlano-wykonawcze dotyczące usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą podlegają uzgodnieniu z Veolią Energią Warszawa S.A. na podstawie Zlecenia Usługi. Uzgadnianie projektów oraz załatwianie spraw z tym związanych prowadzi Dział Techniczny i Standaryzacji.

Informacje dotyczące dokumentacji i trybu jej uzgadniania:

 • projekt musi być wykonany przez uprawnionych projektantów oraz uzgodniony w Veolii Energii Warszawa S.A.;
 • projekt musi uwzględniać zalecenia określone w wydanych warunkach usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą;
 • projekt składany do uzgodnień powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego, przepisom wykonawczym z nim związanym oraz być zgodny z Wytycznymi Veolii Energii Warszawa;
 • projekt usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą należy składać w wersji elektronicznej (DWGi i PDF);
 • do projektu wymagane jest załączanie pełnych obliczeń.

Jak wystąpić o odstępstwo?

Wnioski o odstępstwa od wytycznych techniczno-eksploatacyjnych Veolii Energii Warszawa S.A. należy składać na druku Zlecenia usługi z podaniem uzasadnienia i wszystkich uwarunkowań. Wnioski powinny zawierać propozycje konkretnych rozwiązań zamiennych.

Sprawy związane z:

 • rozpatrywaniem rozwiązań nietypowych i wydawaniem odstępstw od obowiązujących wytycznych Veolii Energii Warszawa S.A.,
 • opiniowaniem rozwiązań kolizji,
 • udzielaniem dodatkowych wyjaśnień i porad technicznych

załatwiane są przez Dział Techniczny i Standaryzacji. Wnioski w powyższych sprawach należy składać ze Zleceniem Usługi.

Attachments