×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W 2023 roku zakończony został kolejny, trzeci etap projektu modernizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej. Projekt ten był dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020), w którym przewidziano wsparcie skierowane na poprawę efektywności dystrybucji ciepła głównie na cele komunalno-bytowe, czyli ciepła systemowego. POIŚ 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Pozyskane przez Veolię Energię Warszawa środki POIŚ 2014-2020 umożliwiły modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.

Warszawski system ciepłowniczy zarządzany przez Veolię Energię Warszawa jest największy w Unii Europejskiej. Liczy sobie ok. 1900 km sieci i dostarcza ciepło do ponad 19 000 obiektów.

Schemat warszawskiego systemu ciepłowniczego:

W stolicy na bieżąco prowadzone są działania modernizacyjne na sieci, tak aby mieszkańcy Warszawy mieli stały, nieprzerwany dostęp do bezpiecznego, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska ciepła o najlepszych parametrach.

Wymianę rurociągów ułożonych w technologii kanałowej na preizolowaną rozpoczęto w warszawskim systemie ciepłowniczym w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku i od tamtej pory jest ona systematycznie prowadzona.

Zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców było jedną z przyczyn rozpoczęcia  realizacji projektu modernizacji sieci ciepłowniczych.

Etap trzeci był kontynuacją dwóch wcześniejszych etapów tego samego projektu i został zrealizowany w latach 2017–2023.

W ramach pierwszego i drugiego etapu projektu zmodernizowano 45,73 km sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 20 do DN 1100 wykonanej przed laty w technologii kanałowej. Stara sieć posiadała nieefektywną izolację termiczną, dlatego wymieniono ją na nową wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych.

Długość odcinków sieci po realizacji trzeciego etapu wyniosła 41,94 km a emisja CO2, zmniejszyła się o ok. 10 303,9 ton na rok. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniosło niemal 73 865,40 GJ/rok a pyłów o ok. 1,64 tony na rok. Prace inwestycyjne etapu trzeciego prowadzone były od połowy 2017 r. do 2023 r. na terenie większości dzielnic w stolicy.

Umowa Veolii Energii Warszawa z Narodowym Funduszem Gospodarki Wodnej i Środowiska dotycząca realizacji trzeciego etapu projektu pt. „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap III” została podpisana 29 kwietnia 2019 roku. Środki na jego realizację pochodziły z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014–2020.

Zaplanowane w tym etapie prace obejmowały modernizację ok. 8,4 km sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 25 do DN 800 wykonanej przed laty w technologii kanałowej. Stara sieć  miała nieefektywną izolację termiczną, dlatego wymieniono ją na nową, wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Długość odcinków sieci po modernizacji wynosi 7,4 km. Fragmenty sieci, które zostały objęte projektem, zostały wytypowane ze względu na wiek, stan techniczny oraz wynikającą z wieku przestarzałą technologię. Inwestycje były realizowane na terenie dziesięciu dzielnic miasta.

Tak jak we wcześniejszych etapach, także i tutaj głównym celem było zagwarantowanie efektywnej i niskoemisyjnej dystrybucji ciepła w Warszawie realizowanej poprzez obniżenie strat ciepła na przesyle. W efekcie, do dostarczenia odbiorcom tej samej ilości ciepła, co wcześniej, potrzebna jest mniejsza ilość ciepła płynącego siecią. Daje to wymierny efekt ekonomiczny i ekologiczny: zmniejszenie zużycia paliw i obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń towarzyszących jego wytwarzaniu.

Produktem powstałym w wyniku realizacji trzeciego etapu projektu jest 7,4 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej.

Rezultaty etapu trzeciego:

  • Obniżenie strat ciepła na przesyle, dzięki czemu zmniejsza się zużycie paliw kopalnych, a co z tym idzie, obniża się zużycie energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c., przy dostarczeniu tej samej ilości energii końcowej odbiorcom. Szacuje się, że realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) o 15 073 GJ/rok.
  • Zakładany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie CO2, wyniesie 1 997 Mg/rok.
  • Szacowana redukcja emisji pyłów, w tym pyłów PM10 i PM2,5, wyniesie 0,24 Mg/rok

Podsumowanie skumulowanych efektów trzech etapów projektu

Realizacja wszystkich trzech etapów projektu   umożliwiła wybudowanie łącznie 53,13 km nowej preizolowanej sieci ciepłowniczej, a w kolejnych latach pozwoli na:

  • zaoszczędzenie ciepła o 95 218,49 GJ/rok,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 o 12 300,9 Mg/rok
  • zmniejszenie emisji pyłów o 1,88 Mg/rok

Warto dodać, że pozytywne rezultaty kolejnych etapów realizacji projektu pozwoliły na przygotowanie i rozpoczęcie realizacji kolejnego projektu modernizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej, który także otrzymał dofinansowanie z POIŚ 2014-2020.