×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W dniu 30 marca br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 07 maja 2021 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy  ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro.  

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15 kwietnia 2021 r. nr 72/2021, pozycja 24275.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 6. Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki,
 7. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2 w godzinach  8.30-15.00:

 • od 30.04.2021 r.  – materiały objęte porządkiem obrad;
 • od 04.05.2021 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z w/w dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel.  506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.