×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Dokumenty niezbędne przy realizacji sieci ciepłowniczej przez Inwestora, to m.in.:

 • jeden egzemplarz kompletnego, uzgodnionego z Veolią Energią Warszawa S.A. projektu budowlano-wykonawczego sieci ciepłowniczej,
 • informacja bioz (jeżeli dotyczy),
 • prawomocne pozwolenie na budowę / uprawomocnione zgłoszenie budowy,
 • protokół z Narady Koordynacyjnej,
 • podkład mapowy z Narady Koordynacyjnej,
 • inwentaryzacje branżowe (woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja, energia elektryczna),
 • projekty zabezpieczenia kolizji z urządzeniami podziemnymi wraz z uzgodnieniami z właścicielami urządzeń (jeżeli dotyczy),
 • inwentaryzacja zieleni (jeżeli dotyczy),
 • decyzja na wycinkę lub przesadzenie drzew (jeżeli dotyczy) ,
 • uzgodniony projekt organizacji ruchu (jeżeli dotyczy),
 • wypis z rejestru gruntów dla trasy s.c. wraz z wyrysem lub mapa SURE oraz zgodami właścicieli (użytkowników wieczystych) terenów, przez które będzie przebiegała sieć ciepłownicza, na jej wykonanie na ich działkach i zajęcie terenu na czas budowy s.c.,
 • w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji na trasie sieci ciepłowniczej nieujawnionej wcześniej w dokumentacji technicznej kolizji z infrastrukturą miejską lub zielenią – dostarczenie rozwiązania projektowego na usunięcie tej kolizji.

Dokumenty niezbędne przy realizacji sieci ciepłowniczej przez Veolię Warszawa S.A. :

 • aktualne warunki przyłączenia obiektu do m.s.c.
 • założenia projektowe niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Podmiotu Przyłączanego (wersja papierowa oraz elektroniczna). Założenia te maja obejmować w szczególności:
  • plan zagospodarowania nieruchomości i terenu inwestycji z zaznaczoną lokalizacją budynku oraz węzła cieplnego, 
  • rzuty i przekroje kondygnacji, na których zlokalizowany jest węzeł cieplny i po których przebiega projektowane przyłącze wraz z  rzędnymi wejścia przyłącza do budynku oraz do węzła cieplnego.