×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy dla różnych podmiotów:

Spółka Akcyjna, Spółka z o.o. lub Spółdzielnia Mieszkaniowa:

 • KRS – aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem,
 • NIP – poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną,
 • REGON – poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną,
 • Prawo do dysponowania nieruchomością: wypis z rejestru gruntów / wypis z Księgi Wieczystej / akt notarialny.

Wspólnota Mieszkaniowa lub ZGN działający w imieniu Miasta:

 • NIP – poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną,
 • REGON – poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną,
 • Prawo do dysponowania nieruchomością: wypis z rejestru gruntów / wypis z Księgi Wieczystej / akt notarialny.

Dodatkowe dokumenty dla:

Wspólnoty Mieszkaniowej zawierającej umowę we własnym imieniu:

 • ważna Uchwała Wspólnoty w sprawie zarządu nieruchomością wspólną – określająca reprezentację Wspólnoty,
 • ważna Uchwała Wspólnoty dotycząca decyzji w zakresie objętym umową (np. zmiana sposobu ogrzewania na zasilenie z miejskiego systemu ciepłowniczego, doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody, itd.),
 • ważna Uchwała Wspólnoty wyrażająca zgodę na wykonanie sieci ciepłowniczej/węzła na terenie nieruchomości/w budynku Wspólnoty i upoważniająca Veolię Warszawa S.A. do wejścia i wykonywania robót na terenie nieruchomości Wspólnoty,
 • ważna Uchwała Wspólnoty upoważniająca Zarząd Wspólnoty do reprezentowania Wspólnoty w negocjacjach dotyczących uzgodnienia warunków umowy z Veolią Warszawa S.A. oraz do jej podpisania.

Zarządcy zawierającego umowę w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • ważna Uchwała Wspólnoty w sprawie zarządu nieruchomością wspólną – określająca reprezentację Wspólnoty,
 • ważna Uchwała Wspólnoty dotycząca decyzji w zakresie objętym umową (np. zmiana sposobu ogrzewania na zasilenie z miejskiego systemu ciepłowniczego, doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody, itd.),
 • ważna Uchwała Wspólnoty wyrażająca zgodę na wykonanie sieci ciepłowniczej/węzła na terenie nieruchomości/w budynku Wspólnoty i upoważniająca Veolię Warszawa S.A. do wejścia i wykonywania robót na terenie nieruchomości Wspólnoty,
 • ważna Uchwała Wspólnoty upoważniająca Zarządzającego do reprezentowania Wspólnoty w negocjacjach dotyczących uzgodnienia warunków umowy z Veolią Warszawa S.A. oraz do jej podpisania,
 • dokumenty Zarządzającego (KRS, NIP, REGON).

ZGN/ADK zawierającego umowę w imieniu Miasta:

 • pełnomocnictwo dla przedstawicieli ZGN/ADK udzielone przez właściwą osobę reprezentującą właściciela, tj. Miasto do dokonywania czynności będących przedmiotem umowy.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.