×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Zajęliśmy pierwsze miejsce w Rankingu Najlepszych Firm Ciepłowniczych w Polsce w „Strefie Gospodarki Biznes Magazyn” Dziennika Gazety Prawnej. To dla nas wszystkich powód do wielkiej dumy i satysfakcji! 

Zajęcie pierwszego miejsca w tegorocznym Rankingu Najlepszych Firm Ciepłowniczych w Polsce to dla mnie oraz całego zespołu powód do olbrzymiej satysfakcji. Po raz drugi z rzędu, dzięki determinacji oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników, możemy z dumą określać naszą spółkę mianem lidera kraju.

– powiedział Paweł Orlof, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Warszawa SA

Dzięki nieustannym inwestycjom, a także wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników, co roku osiągamy rekordowe wyniki w efektywności zarządzania siecią. To z kolei ma pozytywny wpływ na rozwój miasta oraz komfort życia mieszkańców Warszawy.

Naszą ambicją jest bycie liderem w procesie ekologicznej transformacji w ciepłownictwie. W ten sposób między innymi przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Dziękujemy za docenienie naszych działań 🙂

W trosce o jakość powietrza w Polsce powołano Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020).

POIŚ 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki z tego programu są przeznaczone na wsparcie poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego dla mieszkańców.

Veolia Energia Warszawa uzyskała wsparcie z tego programu. Pozyskane środki POIŚ 2014 -2020 umożliwiły modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zmniejszyła się emisja gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.

Warszawski system ciepłowniczy, którym zarządza Veolia Energia Warszawa, jest największy w Unii Europejskiej i liczy sobie ok. 1900 km długości sieci i dostarcza ciepło do ponad 19 000 obiektów.

Schemat warszawskiego systemu ciepłowniczego:

W stolicy na bieżąco prowadzone są prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej, tak aby mieszkańcy Warszawy mieli stały, nieprzerwany dostęp do bezpiecznego, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska ciepła o najlepszych parametrach.

Wymianę rurociągów ułożonych w technologii kanałowej na preizolowaną rozpoczęto w warszawskim systemie ciepłowniczym w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku i od tamtej pory jest ona systematycznie prowadzona.

Zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców było jedną z przyczyn  rozpoczęcia realizacji projektu modernizacji sieci ciepłowniczych. W tym celu 17 listopada 2017 roku Veolia Energia Warszawa podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. o dofinansowanie dwóch etapów projektu o nazwie: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I oraz Etap II”.

W ramach etapu pierwszego modernizacja objęła 19,32 km sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 32 do DN 700 wykonanej przed laty w technologii kanałowej. Stara sieć posiadała nieefektywną izolację termiczną, dlatego wymieniono ją na nową, wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Długość odcinków sieci po modernizacji wyniosła 20,7 km, a emisja CO2, zmniejszyła się o 5 tys. ton na rok. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniosło niemal 37 000 GJ/rok, a pyłów o 0,81 tony na rok.

Od połowy 2017 r. do końca 2019 r. prace inwestycyjne prowadzone były na terenie większości dzielnic stolicy. Rozliczenie projektu planowo przypadło na połowę 2020 r.

W etapie drugim w taki sam sposób zmodernizowano 26,41 km kanałowej sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 20 do DN 1100. Po zakończeniu tego etapu długość zmodernizowanej  sieci wynosi 21,24 km. Etap ten był realizowany w okresie od 2018 do 2023 r.

W przypadku efektów środowiskowych, w roku 2024 zostanie osiągnięty wskaźnik zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych CO2, o 5 303,9 ton na rok, SO2 o 13,30 Mg/rok, NOx o 6,76 Mg/rok oraz pyłów o ok. 0,84 tony na rok. Ten poziom zmniejszenia emisji pozwala na podłączenie do sieci ciepłowniczej ok. 2 000 mieszkań o powierzchni 50 m2 bez zwiększania emisji zanieczyszczeń.

W tym samym czasie użycie energii pierwotnej w 2024 roku zmniejszy się o 37 959,49 GJ/rok, co odpowiada ilości ciepła potrzebnego do ogrzania 2 000 mieszkań o powierzchni 50 m2.

Nowa, preizolowana sieć ciepłownicza

W obu etapach projektu głównym celem była efektywna i niskoemisyjna dystrybucja ciepła w Warszawie realizowana poprzez obniżenie strat ciepła na przesyle. W efekcie, do dostarczenia odbiorcom tej samej, co wcześniej ilości ciepła, potrzebna jest jego mniejsza ilość. Daje to wymierny efekt ekonomiczny i ekologiczny – zmniejsza się zużycie paliw i emisji zanieczyszczeń towarzyszących jego wytwarzaniu.

Oprócz celów środowiskowych kolejnym najważniejszym efektem realizacji projektu było zapewnienie użytkownikom stabilnych i bezpiecznych dostaw ciepła.

Warto dodać, że pozytywne rezultaty realizacji obydwu etapów projektu pozwoliły na przygotowanie i rozpoczęcie realizacji trzeciego etapu modernizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej, który także otrzymał dofinansowanie z POIŚ 2014-2020.

W 2023 roku zakończony został kolejny, trzeci etap projektu modernizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej. Projekt ten był dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020), w którym przewidziano wsparcie skierowane na poprawę efektywności dystrybucji ciepła głównie na cele komunalno-bytowe, czyli ciepła systemowego. POIŚ 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Pozyskane przez Veolię Energię Warszawa środki POIŚ 2014-2020 umożliwiły modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.

Warszawski system ciepłowniczy zarządzany przez Veolię Energię Warszawa jest największy w Unii Europejskiej. Liczy sobie ok. 1900 km sieci i dostarcza ciepło do ponad 19 000 obiektów.

Schemat warszawskiego systemu ciepłowniczego:

W stolicy na bieżąco prowadzone są działania modernizacyjne na sieci, tak aby mieszkańcy Warszawy mieli stały, nieprzerwany dostęp do bezpiecznego, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska ciepła o najlepszych parametrach.

Wymianę rurociągów ułożonych w technologii kanałowej na preizolowaną rozpoczęto w warszawskim systemie ciepłowniczym w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku i od tamtej pory jest ona systematycznie prowadzona.

Zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców było jedną z przyczyn rozpoczęcia  realizacji projektu modernizacji sieci ciepłowniczych.

Etap trzeci był kontynuacją dwóch wcześniejszych etapów tego samego projektu i został zrealizowany w latach 2017–2023.

W ramach pierwszego i drugiego etapu projektu zmodernizowano 45,73 km sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 20 do DN 1100 wykonanej przed laty w technologii kanałowej. Stara sieć posiadała nieefektywną izolację termiczną, dlatego wymieniono ją na nową wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych.

Długość odcinków sieci po realizacji trzeciego etapu wyniosła 41,94 km a emisja CO2, zmniejszyła się o ok. 10 303,9 ton na rok. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniosło niemal 73 865,40 GJ/rok a pyłów o ok. 1,64 tony na rok. Prace inwestycyjne etapu trzeciego prowadzone były od połowy 2017 r. do 2023 r. na terenie większości dzielnic w stolicy.

Umowa Veolii Energii Warszawa z Narodowym Funduszem Gospodarki Wodnej i Środowiska dotycząca realizacji trzeciego etapu projektu pt. „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap III” została podpisana 29 kwietnia 2019 roku. Środki na jego realizację pochodziły z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014–2020.

Zaplanowane w tym etapie prace obejmowały modernizację ok. 8,4 km sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 25 do DN 800 wykonanej przed laty w technologii kanałowej. Stara sieć  miała nieefektywną izolację termiczną, dlatego wymieniono ją na nową, wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Długość odcinków sieci po modernizacji wynosi 7,4 km. Fragmenty sieci, które zostały objęte projektem, zostały wytypowane ze względu na wiek, stan techniczny oraz wynikającą z wieku przestarzałą technologię. Inwestycje były realizowane na terenie dziesięciu dzielnic miasta.

Tak jak we wcześniejszych etapach, także i tutaj głównym celem było zagwarantowanie efektywnej i niskoemisyjnej dystrybucji ciepła w Warszawie realizowanej poprzez obniżenie strat ciepła na przesyle. W efekcie, do dostarczenia odbiorcom tej samej ilości ciepła, co wcześniej, potrzebna jest mniejsza ilość ciepła płynącego siecią. Daje to wymierny efekt ekonomiczny i ekologiczny: zmniejszenie zużycia paliw i obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń towarzyszących jego wytwarzaniu.

Produktem powstałym w wyniku realizacji trzeciego etapu projektu jest 7,4 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej.

Rezultaty etapu trzeciego:

 • Obniżenie strat ciepła na przesyle, dzięki czemu zmniejsza się zużycie paliw kopalnych, a co z tym idzie, obniża się zużycie energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c., przy dostarczeniu tej samej ilości energii końcowej odbiorcom. Szacuje się, że realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) o 15 073 GJ/rok.
 • Zakładany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie CO2, wyniesie 1 997 Mg/rok.
 • Szacowana redukcja emisji pyłów, w tym pyłów PM10 i PM2,5, wyniesie 0,24 Mg/rok

Podsumowanie skumulowanych efektów trzech etapów projektu

Realizacja wszystkich trzech etapów projektu   umożliwiła wybudowanie łącznie 53,13 km nowej preizolowanej sieci ciepłowniczej, a w kolejnych latach pozwoli na:

 • zaoszczędzenie ciepła o 95 218,49 GJ/rok,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 o 12 300,9 Mg/rok
 • zmniejszenie emisji pyłów o 1,88 Mg/rok

Warto dodać, że pozytywne rezultaty kolejnych etapów realizacji projektu pozwoliły na przygotowanie i rozpoczęcie realizacji kolejnego projektu modernizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej, który także otrzymał dofinansowanie z POIŚ 2014-2020.

15 marca 2024 roku w siedzibie Veolii Energii Warszawa odbyły się warsztaty “Power to heat”, czyli jak efektywnie wytworzyć i wykorzystać energię cieplną z energii elektrycznej.

Na to wydarzenie zaprosiliśmy studentów i studentki z Koła Naukowego Energetyków Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej. Podczas warsztatu mogli oni zapoznać się bliżej z działalnością Veolii w Warszawie, a także poznać specyfikę branży ciepłowniczej.

Po wprowadzeniu do warsztatu Power to heat uczestnicy podzieli się na trzy zespoły. Każdy zespół, pod kierunkiem eksperta z Veolii, stworzył propozycje wykorzystania nadmiaru energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do ogrzewania, korzystając z Modelu Canvas. Ważne było, aby zaproponowane rozwiązania były realistyczne, łatwe do wprowadzenia w życie i odpowiadały potrzebom klientów. Po zakończeniu warsztatu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w wydarzeniu.

Dla nas jako Veolii taki rodzaj współpracy między firmą a uczelnią to doskonały sposób na zapoznanie przyszłych inżynierów z charakterem warszawskiej sieci ciepłowniczej oraz z wyzwaniami związanymi z transformacją tego sektora. Jest to również okazja do zaprezentowania się jako potencjalnego pracodawcy oraz do zaproszenia młodego pokolenia do udziału w różnych programach, takich jak „Zrób dyplom z Veolią” czy praktyki studenckie.

Z radością informujemy, że 29 lutego tego roku podpisaliśmy umowę z Fundacją Ronalda McDonalda. Dzięki tej współpracy nowo budowany Dom Ronalda McDonalda przy szpitalu dziecięcym w Międzylesiu będzie miał nowoczesne ogrzewanie.

Ze strony Fundacji Ronalda McDonalda umowę podpisali Katarzyna Rodziewicz, Prezeska Zarządu i Dyrektor Wykonawcza, oraz prof. dr hab. n. med. Adam Jelonek, Honorowy Prezes Zarządu. Veolię reprezentował Rafał Utecht, Dyrektor ds. Handlowych Regionu Warszawa.

To już nasz drugi wspólny projekt budowy Domu. Połączyliśmy siły podczas powstawania Domu Ronalda McDonalda w Warszawie przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, odnawialnych źródeł energii, Dom w ponad 50% wykorzystuje zieloną energię” –

powiedział Rafał Utecht.

Veolia od 4 lat jest zaangażowana w działania naszej Fundacji, wspiera naszą misję „Aby rodzina mogła być razem”, wyposażając Domy w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które pozwalają efektywnie zarządzać energią i kosztami za jej zużycie. Pomagamy setkom rodzin rocznie, dzieciom, publicznym szpitalom pediatrycznym, dla których tworzymy programy Domów, wiemy jak otoczyć opieką całą rodzinę długo hospitalizowanego dziecka, ale w przypadku rozwiązań technologicznych, które będą dobre nie tylko dziś, ale przez lata, potrzebujemy ekspertów. Domy pomagają rodzinom bezpłatnie, a więc planowanie i oszczędzanie jest elementem naszej fundacyjnej codzienności”  

– dodała Katarzyna Rodziewicz.

Budowa nowego Domu Ronalda McDonalda przy Instytucie „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie wkrótce ruszy. To będzie trzeci Dom w Polsce. Na świecie przy 90% największych szpitali dziecięcych działa blisko 400 Domów Ronalda McDonalda. W każdym z nich są dziś polskie rodziny.

Na zdjęciu od lewej: Adam Jelonek, Honorowy Prezes Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda, Katarzyna Rodziewicz, Prezeska Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda i Rafał Utecht, Dyrektor ds. Handlowych Regionu Warszawa w Veolii.

Informujemy, że w tym miesiącu liczniki odczytamy w dniach 15-18 marca 2024 r.

21 lutego 2024 r. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczone na 22 marca 2024 r. na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 9:30). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 lutego 2024 r. nr 42/2024 (6944), pozycja 9929.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawach:
  • obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji
   oraz zmiany Statutu Spółki;
  • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach
określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w
godzinach 8.30-15.00:

 • od 14.03.2024 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
 • od 19.03.2024 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z ww. dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Pawłem Jurakiem, tel. 722 052 812, mail: pawel.jurak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

Informujemy, że w tym miesiącu liczniki odczytamy 14 i 15 lutego 2024 r.

1 2 3